top of page

תקנון השימוש באתר ורכישת כרטיסים

HAVANACLUB.CO.IL   הינו תחת חסותה המשפטית של החברה המוכרת בשם: "הזירה דאנס בר בע"מ, ח.פ 513069948. 
רכישת הכרטיסים ו/או הצטרפות לרשימת התפוצה של האתר כפופה לתנאי התקנון שלהלן.
אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר)
מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

 

 

כללי:


התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
אתר "HavanaClub.co.il" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט אישי של  מועדון הוואנה מיוזיק קלאב ושם בית העסק –
"הזירה דאנס בר בע"מ", ח.פ 513069948.

באתר זה תוכלו להזמין באמצעות כרטיס אשראי כרטיסים להופעות ולפעילויות שונות במועדון.
האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י המועדון. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.
לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות להנהלת האתר בטלפון: 03-5623455 ו/או באמצעות הקישורית (link) "צור קשר", המופיעה באתר זה או בדוא"ל HAVANAMUSICCLUB@GMAIL.COM 


הגדרות:


בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

  • "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

  • "כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר.

  • "עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר. 

  • "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת כרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

  • "עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

ביצוע עסקאות ותשלום:


מספר הכרטיסים למופעים השונים של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. האתר רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות רכישה במקום, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י האתר במהלך העסקים הרגיל שלו. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש.


סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל הנהלת האתר בטלפון 03-5623455.

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי "האתר" להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו"האתר" שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
על המזמין חלה החובה להדפיס/ להציג העתק חשבונית בעת איסוף הכרטיסים ביום המופע.
זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על האתר כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו למקום, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

•    לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במועדון הוואנה קלאב.
•    לא ניתן לעשן בתוך מועדון הוואנה קלאב, אלא רק באזורים שהוקצו לשם כך.
•    לא ניתן להכניס למועדון הוואנה קלאב "נוזלים" כלשהם שהובאו על ידי הלקוח. 


נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, הינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר אך מחוייבים לעדכן את הנהלת האתר בגין מגבלות אלו לפחות ב 48 שעות לפני המופע המבוקש. 
 

איסוף כרטיסים:


בעת ביצוע העסקה יש לבחור באופציה לשליחת העתק ההזמנה למייל ו/או הדפסת שובר הרכישה.
איסוף הכרטיסים יתבצע כשעה לפני תחילת המופע במקום. 
 

איסוף בקופה - כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, אשר מוצבים בכניסת המועדון בו מתקיימת ההופעה,  החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מחמש-עשרה (15) דקות לאחר תחילת ההופעה.


איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.
דואר רשום - לא ניתן לקבל את הכרטיסים באמצעות דואר רשום.
איסוף מראש - לא ניתן לבצע איסוף מראש של הכרטיסים שנרכשו.
 

ביטול עסקאות:


בעבור ביטול העסקה תגבה עמלת ההזמנה אשר שולמה עם ביצוע העסקה.
ניתן לבטל עד 14 ימים לפני מועד ההופעה. ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול הנהלת האתר בטלפון 03-5623455.  
אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי הנהלת האתר ומועדון הוואנה קלאב. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.


רשימת תפוצה:


האתר מאפשר למשתמשים בו להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת ההוואנה קלאב או שלחיה, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

לקוח המקבל כרטיס חינם /קופון, תמורת ההטבה יצטרף באופן ישיר לרשימת התפוצה ויכול להסיר בכל עת את הרישום בקבלת סמס/דיוור בכפתור יעודי.


פרסומים:


המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהאתר אישור מראש ובכתב.
 
סודיות ופרטיות:


הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של האתר (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, האתר לא יוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.
האתר נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות

פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.


קניין רוחני:


אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של האתר מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכוש של האתר בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.


שימוש באתר:


המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.


אחריות:


האתר עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. האתר לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של האתר להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. האתר לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.


נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את האתר.
האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, האתר אינו מתחייב, כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.


האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של האתר בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.
 

הפסקת פעילות האתר:


האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.
 

סמכות שיפוט:


על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

שׁונות

המועדון וההפקה רשאים לפי שיקולם לצלם את הקהל בזמן ההופעה ולפרסם ברשתות החברתיות ובמדיה אחרת.


 

bottom of page