top of page
הצטרפות לכרטיס חבר מועדון - הוואנה קלאב
 • הצטרפות לכרטיס חבר מועדון - הוואנה קלאב

  מק"ט: 1000
  100.00 ₪מחיר
  את הכרטיס ניתן כרגע לעשות במועדון בלבד. תנאי השתתפות לכרטיס חבר – מועדון הוואנה קלאב
  1.כרטיס זה הינו רכוש הוואנה קלאב.
  2.כרטיס זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  3.כרטיס זה מקנה הטבות בהתאם להחלטת המועדון.
  4.הוואנה קלאב שומרת לעצמה את הזכות לביטול החברות בהתאם לשיקולי הנהלת המועדון.
  5.כרטיס זה הינו בתוקף ל- 12 חודשים מיום ההנפקה.
  6.עלות החברות ל-12 חודשים במועדון הלקוחות של הוואנה קלאב הינו 100 ₪.
  7.על מנת ליהנות ולממש את הטבות הכרטיס עלי להציגו פיזית בעת ההגעה למועדון הוואנה קלאב.
  לא תינתן כל אפשרות לבצע חיפוש במערכת על מנת לקבל את ההטבות ללא כרטיס חבר המועדון.
  8.הוסבר לי, כי איבוד הכרטיס או כל סיבה אחרת הדורשת הנפקת כרטיס חדש תתבצע תמורת סכום של 40 ₪,
  תוקף הכרטיס יישאר כפי שהיה ביום ההנפקה הראשונית (לא תינתן שום ארכה לתוקף הכרטיס).

  bottom of page